contact_phone 041-34477065

یک تیم پژوهشی از دانشگاه فلوریدای مرکزی موفق شد سریع ترین پالس نور در تاریخ جهان را ثبت کند. همین تیم پژوهشی در سال ۲۰۱۲ نیز موفق شده بود یک پالس نور دیگر را در ۶۷ اتوثانیه از نور فرابنفش ثبت کند. (اتو ثانیه یکی از واحدهای اس آی بوده و برابر با ۱۰-۱۸ ثانیه است. یعنی یک اتو ثانیه در برابر یک ثانیه مانند یک ثانیه در برابر ۳۱٫۷۱ میلیارد سال است.)

گویا آی تی – یک تیم پژوهشی از دانشگاه فلوریدای مرکزی موفق شد سریع ترین پالس نور در تاریخ جهان را ثبت کند. همین تیم پژوهشی در سال ۲۰۱۲ نیز موفق شده بود یک پالس نور دیگر را در ۶۷ اتوثانیه از نور فرابنفش ثبت کند. (اتو ثانیه یکی از واحدهای اس آی بوده و برابر با ۱۰-۱۸ ثانیه است. یعنی یک اتو ثانیه در برابر یک ثانیه مانند یک ثانیه در برابر ۳۱٫۷۱ میلیارد سال است.)
به گفته ی زنگو چانگ، رهبر این تیم پژوهشی، در فیلمبرداری از حرکت آهسته ی الکترون ها و یا اتم های مولکول های بیولوژیکی در سلول های زنده می توان از چنین اشعه هایی استفاده کرد. همچنین این کشف جدید می تواند موجب بهبود بهروه وری از پنل های خورشیدی و درک بهتر ساز و کار فتوسنتز شود.
در آخر ذکر این نکته لازم است که پالس نوری تازه ثبت شده، افزون بر آن که زمان کوتاهی داشته، از طول موج کوتاهی نیز برخوردار بوده است.

منبع خبر: گویا آی تی

© 2017 SadrAfzar لوگوی صدر افزار